INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego  którego przedmiotem jest „Wykonanie remontu tarasu widokowego znajdującego się przy kortach tenisowych w Pobiedziskach, przy ul. Różanej 4a” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez następującego Wykonawcę:

 

KOSOX Firma budowlano inwestycyjna

Sebastian Kaczmarczyk
ul. Dworcowa 3/5
62-005 Owińska

 

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym złożone zostały łącznie 3 oferty.


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach zaprasza do złożenia oferty
w zakresie wykonania remontu tarasu widokowego znajdującego się przy
kortach tenisowych w Pobiedziskach, przy ul. Różanej 4a.

 

Na  podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy prawo zamówień publicznych  (Dz.  U.  2015  r.  poz.  2164) z  dnia  29  stycznia  2004r.  zwracamy  się  z  zapytaniem  ofertowym na wykonanie remontu tarasu widokowego znajdującego się przy kortach tenisowych w Pobiedziskach, przy ul. Różanej 4a.

 

Zamawiający:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

Różana 4a

62-010 Pobiedziska

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu tarasu widokowego o powierzchni ok. 91 m2 znajdującego się na poziomie pierwszego piętra budynku znajdującego się przy kortach tenisowych w Pobiedziskach, przy ul. Różanej 4a, zgodnie z poniższą specyfikacją:
  • Demontaż drewnianego pokrycia tarasu,
  • Demontaż 25,7 metrów bieżących balustrad drewnianych,
  • Skucie istniejącej posadzki betonowej,
  • Wymiana termoizolacji, opierzenia i orynnowania tarasu,
  • Wykonanie nowej posadzki pokrytej antypoślizgowym materiałem w postaci kostki betonowej lub płytek gresowych lub nawierzchni poliuretanowej;
  • Wykonanie i montaż 25,7 metrów bieżących balustrad metalowych o wysokości 110 cm zabezpieczonych farbą antykorozyjną.
 2. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
 3. Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonanych prac Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.
 4. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

 

Sposób przygotowania oferty

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 4. W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przede wszystkim:
 5. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
 6. koszt wszelkich materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

 

Kryteria oceny ofert

Najniższa cena – 60%,

Rodzaj i jakość uwzględnionych w cenie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia  – 20%

Termin wykonania zamówienia – 20%

 

Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Artur Krysztofiak – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia pod nr tel. +48 661 138 953

 

Miejsce oraz termin składania ofert

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w formie zeskanowanego formularza ofertowego na adres e-mail: osir@osir.pobiedziska.pl W tytule wiadomości należy wpisać „Oferta – remont tarasu

Termin przesyłania ofert upływa w dniu 13 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 (decyduje data dostarczenia e-maila).

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza
  w wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.
 2. Postępowanie nie jest przetargiem ani aukcją w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują jakiekolwiek środki ochrony prawnej.
 7. Postępowanie może zostać przerwane (zakończone) bądź odwołane w każdym momencie bez przyczyny decyzją Zamawiającego,
 8. W związku z decyzjami Zamawiającego w postępowaniu, w tym przerwaniem (zakończeniem bądź odwołaniem postępowania), Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

 

Formularz ofertowy (plik do pobrania)

# Data Autor Strona Akcja
33 2017-04-05 11:09:39 Artur Krysztofiak Publikacja
35 2017-04-05 11:10:11 Artur Krysztofiak Zapytanie ofertowe - remont tarasu Aktualizacja
37 2017-04-19 12:47:56 Artur Krysztofiak Zapytanie ofertowe - remont tarasu Aktualizacja
Opublikowano:
5 kwietnia 2017, 11:09:39
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: