Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. sportu i rekreacji

Nr oferty: OSiR 01/2020

 1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a; 62-010 Pobiedziska

 

 1. Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista ds. sportu i rekreacji,

stanowisko pracy w wymiarze pełen etat;

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • kompleksowe organizowanie zawodów, zajęć, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (planowanie i realizacja działań na wszystkich etapach organizacji wraz z prowadzeniem dokumentacji oraz działaniami promocyjnymi);
 • nadzór nad stanem i wykorzystaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych, przygotowywanie obiektów do zajęć, treningów i rozgrywek sportowych;
 • prowadzenie ksiąg obiektów OSiR oraz nadzór nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych obiektów i urządzeń;
 • prowadzenie procedur zamówień publicznych poniżej kwoty przetargowej;
 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na organizację imprez i zawodów oraz na realizację innych przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i turystyki;
 • prowadzenie działań promocyjnych z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji (redagowanie treści na stronach internetowych oraz materiałów dla prasy);
 • opracowywanie planów i sprawozdań z realizowanych działań;
 • redagowanie pism oraz prowadzenie rozmów i korespondencji dot. powierzonych zadań;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej dot. powierzonych zadań;
 • nadzór nad wypożyczaniem i prawidłowym użytkowaniem sprzętu sportowego;
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • dokładna znajomość i przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i wytycznych obowiązujących na powierzonym stanowisku;
 • wykonywanie poleceń dyrektora OSiR.
 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • Wykształcenie minimum średnie maturalne;
 • Posiadane prawo jazdy kat. B;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera z oprogramowaniem pakietu Office;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji publicznej, kultury fizycznej, organizacji imprez;
 • Doświadczenie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych lub turystycznych;
 • Doświadczenie zdobyte w pracy społecznej (np. wolontariat, działalność w ZHP, ZHR, PTTK, klubach sportowych lub innych stowarzyszeniach);
 • Kwalifikacje instruktora sportu, instruktora turystyki lub ratownika wodnego;
 • Ukończone kursy i szkolenia o tematyce zgodnej z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku;
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy;
 • Ukończony kurs kierownika lub wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
 1. Predyspozycje osobowościowe:

dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres.

 1. Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny,
 • służbowy laptop i telefon komórkowy.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Potwierdzone własnoręcznym podpisem kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 • kserokopia dokumentu tożsamości;
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.”
 • „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych i cieszę się nieposzlakowaną opinią publiczną.”
 • „Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będę wykonywał/a w ramach obowiązków służbowych.”
 • „Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na stanowisku Specjalista ds. sportu i rekreacji określonym w ofercie naboru nr OSiR 01/2020.”

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

            Termin składania ofert: do 06.02.2020 roku, do godz. 14.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „nabór dot. oferty: OSiR 01/2020”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

 I etap – kwalifikacja formalna

złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji

o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, których kserokopie złożyły w aplikacji.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w oparciu o ich wyniki, komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osir.pobiedziska.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

Klauzula informacyjna- RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: osir@osir.pobiedziska.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  • 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
  • do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie  17 RODO oraz art. 18 RODO,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
  • do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Termin publikacji ogłoszenia: od  20.01.2020 r.

# Data Autor Strona Akcja
97 2020-01-20 11:55:29 Jakub Waligóra Ogłoszenie nr 01/2020 o naborze na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. sportu i rekreacji Publikacja
Opublikowano:
20 stycznia 2020, 11:55:29
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: