Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

ANIMATOR – GOSPODARZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Nr oferty: OSiR 01/2017

 1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a; 62-010 Pobiedziska

 

 1. Nazwa stanowiska pracy:

ANIMATOR – GOSPODARZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH,

stanowisko pracy w wymiarze pełen etat;

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie obiektów do zajęć, treningów i rozgrywek sportowych oraz wykonywanie prac porządkowych i konserwacyjnych oraz pielęgnacja zieleni na obiektach;
 • konserwacja oraz nadzór nad wypożyczaniem i prawidłowym użytkowaniem sprzętu sportowego;
 • organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań;
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • dokładna znajomość i przestrzeganie regulaminów, zarządzeń i wytycznych obowiązujących na powierzonym stanowisku;
 • prowadzenie rozmów i korespondencji dot. powierzonych zadań;
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej dot. powierzonych zadań.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • Wykształcenie minimum średnie maturalne;
 • Posiadane prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera z oprogramowaniem pakietu Office;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia;
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia od dnia 01.04.2017r.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Zdolności manualno-rzemieślnicze;
 • Ukończony kurs kierownika lub wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Doświadczenie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych lub turystycznych;
 • Doświadczenie zdobyte w pracy społecznej (np. w ZHP, ZHR, PTTK, klubach sportowych lub innych stowarzyszeniach);
 • Umiejętność obsługi sprzętu audio-wizualnego;
 • Kwalifikacje instruktora sportu lub instruktora turystyki;
 • Ukończone kursy i szkolenia o tematyce zgodnej z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku;
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy;

 

 1. Predyspozycje osobowościowe:

Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Potwierdzone własnoręcznym podpisem kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 • kserokopia dokumentu tożsamości;
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.”
 • „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych i cieszę się nieposzlakowaną opinią publiczną.”
 • „Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuje się do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będę wykonywał/a w ramach obowiązków służbowych.”
 • „Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na stanowisku ANIMATOR – GOSPODARZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH określonej w ofercie naboru nr OSiR 01/2017.”

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

            Termin składania ofert: do 13.02.2017roku, do godz. 14.00

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „nabór dot. oferty: OSiR 01/2017”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

 

I etap – kwalifikacja formalna

złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji

o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, których kserokopie złożyły w aplikacji.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w oparciu o ich wyniki, komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osir.pobiedziska.pl oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

 

Termin publikacji ogłoszenia: od  31.01.2017r.

 

Artur Krysztofiak
/ – /
dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pobiedziskach

Opublikowano:
31 stycznia 2017, 15:06:05
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: