Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:
PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR

Nr oferty: OSiR 02/2017

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a; 62-010 Pobiedziska

2. Nazwa stanowiska pracy:
PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Utrzymywanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej wszystkich obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach poprzez:
· pielęgnacja zieleni,
· utrzymanie murawy boisk piłkarskich w należytej jakości,
· dbanie o czystość i higienę oraz estetyczny wygląd obiektów sportowo-rekreacyjnych poprzez wykonywanie prac porządkowych i konserwacyjnych,
· nadzór nad sprawnością urządzeń sportowych i rekreacyjnych, ich konserwację, zgłaszanie potrzeb i usterek oraz wykonywanie napraw,
· przygotowanie obiektów do rozgrywek sportowych zgodnie z zaleceniami organizatora rozgrywek,
· zgłaszanie niedozwolonych zachowań pracownikom ochrony lub Policji,
· zabezpieczanie obiektów i inwentarza OSiR przed kradzieżą i zniszczeniami,
· wykonywanie okresowej inwentaryzacji mienia OSiR,
· nadzór i współpraca przy realizacji terminowych przeglądów technicznych,
· współpraca z firmami i osobami realizującymi usługi na obiektach OSiR.
b) Realizacja remontów oraz budowa urządzeń na terenie obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach;
c) Prawidłowa obsługa osób korzystających z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach poprzez:
· nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników obiektów oraz przestrzeganiem obowiązujących regulaminów, wytycznych, zarządzeń i przepisów prawa, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
· wydawanie sprzętu sportowego oraz czuwanie nad jego prawidłowym użytkowaniem,
· utrzymywanie pozytywnych relacji z użytkownikami obiektów;
d) Użytkowanie do celów służbowych oraz nadzór techniczny i wykonywanie lub zlecanie wykonania niezbędnych napraw oraz przeglądów pojazdów i maszyn będących własnością OSiR;
e) Realizacja wszelkich prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach oraz współpraca z podmiotami i osobami współorganizującymi imprezę;
f) Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach;
g) Wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na podstawie odrębnych poleceń dyrektora OSiR.

4. Wymagania niezbędne:
a) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
b) Zdolności manualno-rzemieślnicze;
c) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Wymagania dodatkowe:
Posiadane prawo jazdy kat. B; posiadanie uprawnień do wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

6. Predyspozycje osobowościowe:
dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, komunikatywność, zdolności organizacyjne.

7. Wymagane dokumenty:
1) Potwierdzone własnoręcznym podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
2) kserokopia dokumentu tożsamości;
3) kserokopia prawa jazdy (jeśli posiada);
4) CV;
5) List motywacyjny;
6) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
· „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.”
· „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
· „Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na stanowisku PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR określonej w ofercie naboru nr OSiR 01/2017.”
Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

9. Termin składania ofert: do 15.06.2017, do godz. 13.00
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „nabór dot. oferty: OSiR 02/2017”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Inne informacje:
1) Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
2) Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:
I etap – kwalifikacja formalna
złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla
kandydata na wskazane stanowisko pracy.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji ze sprawdzeniem umiejętności praktycznych
o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, których kserokopie złożyły w aplikacji.
Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w oparciu o ich wyniki, komisja wybierze kandydata na
wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osir.pobiedziska.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

Termin publikacji ogłoszenia: od 31.05.2017

Artur Krysztofiak
/ – /
dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pobiedziskach

 

Opublikowano:
31 maja 2017, 21:01:16
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: