Pobiedziska, 20.02.2019r.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

sprzątaczka/ogrodnik

Nr oferty: OSiR 01/2019

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

Różana 4a

62-010 Pobiedziska

 

 1. Nazwa stanowiska pracy:

sprzątaczka/ogrodnik

stanowisko pracy w wymiarze pełen etat

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Utrzymywanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego oraz wszystkich obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach poprzez:

 • pielęgnację zieleni, w szczególności pielenie i usuwanie chwastów, sadzenie i przycinanie krzewów, drzew i innych roślin,
 • utrzymanie trawników, w szczególności systematyczne koszenie, okresowa wertykulacja,
 • utrzymanie porządku w ciągach pieszych i na parkingach poprzez odśnieżanie, zamiatanie, mycie ciśnieniowe, zbieranie liści,
 • dbanie o czystość i higienę oraz estetyczny wygląd budynku Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego i jego otoczenia, w szczególności mycie i odkurzanie podłóg oraz mebli, mycie okien, utrzymanie czystości i higieny w toaletach i pomieszczeniach zaplecza,
 • utrzymywanie właściwego stanu technicznego i wizualnego makiet i elementów architektury Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego, ich konserwację, mycie, impregnację oraz zgłaszanie potrzeb i usterek,
 • wykonywanie prac porządkowych, ogrodniczych i konserwacyjnych na obiektach rekreacyjnych i sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach,
 • zgłaszanie niedozwolonych zachowań pracownikom ochrony lub Policji,
 • zabezpieczanie obiektów i inwentarza Ośrodka Sportu i Rekreacji przed kradzieżą i zniszczeniami,
 • współpraca przy realizacji terminowych przeglądów technicznych,
 • współpraca z firmami i osobami realizującymi usługi na obiektach OSiR.

b) Użytkowanie do celów służbowych oraz konserwacja narzędzi i urządzeń używanych do pracy.

c) Realizacja wszelkich prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach oraz współpraca z podmiotami i osobami współorganizującymi imprezę.

d) Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w szczególności stała współpraca ze specjalistami ds. obsługi obiektu turystycznego oraz konserwatorami w zakresie realizacji prac porządkowych, ogrodniczych i konserwacyjnych

e) Wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na podstawie odrębnych poleceń dyrektora OSiR.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu pielęgnacji roślin;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Ukończone szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin;
 • Wykształcenie ogrodnicze;
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 

 1. Predyspozycje osobowościowe:

pracowitość, rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność, kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres.

 

 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Potwierdzone własnoręcznym podpisem kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.”
  „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
  „Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na stanowisku sprzątaczka/ogrodnik określonej w ofercie naboru nr OSiR 01/2019.”

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

          Termin składania ofert: do 04.03.2019 roku, do godz. 12.00

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „nabór dot. oferty: OSiR 01/2019”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

 

I etap – kwalifikacja formalna

złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji

o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, których kserokopie złożyły w aplikacji.

 

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w oparciu o ich wyniki, komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osir.pobiedziska.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

 

Termin publikacji ogłoszenia: od  20.02.2019r.

 

# Data Autor Strona Akcja
91 2019-02-20 17:52:32 Artur Krysztofiak Ogłoszenie nr OSiR 01/2019 o naborze na wolne stanowisko pracy: Sprzątaczka/ogrodnik Publikacja
Opublikowano:
20 lutego 2019, 17:52:32
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: