PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:
PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR

Nr oferty: OSiR 02/2016

1. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a; 62-010 Pobiedziska

2. Nazwa stanowiska pracy:
PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Utrzymywanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej wszystkich obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach poprzez:
• nadzór nad sprawnością urządzeń sportowych i rekreacyjnych, ich konserwację, zgłaszanie potrzeb i usterek oraz wykonywanie napraw,
• dbanie o czystość i higienę oraz estetyczny wygląd obiektów sportowo-rekreacyjnych poprzez wykonywanie prac porządkowych i konserwacyjnych,
• pielęgnacja zieleni,
• utrzymanie murawy boisk piłkarskich w należytej jakości,
• przygotowanie obiektów do rozgrywek sportowych zgodnie z zaleceniami organizatora rozgrywek,
• zgłaszanie niedozwolonych zachowań pracownikom ochrony lub Policji,
• zabezpieczanie obiektów i inwentarza OSiR przed kradzieżą i zniszczeniami,
• wykonywanie okresowej inwentaryzacji mienia OSiR,
• nadzór i współpraca przy realizacji terminowych przeglądów technicznych,
• współpraca z firmami i osobami realizującymi usługi na obiektach OSiR.
b) Realizacja remontów oraz budowa urządzeń na terenie obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach;
c) Prawidłowa obsługa osób korzystających z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach poprzez:
• nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników obiektów oraz przestrzeganiem obowiązujących regulaminów, wytycznych, zarządzeń i przepisów prawa, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
• wydawanie sprzętu sportowego oraz czuwanie nad jego prawidłowym użytkowaniem,
• utrzymywanie pozytywnych relacji z użytkownikami obiektów;
d) Użytkowanie do celów służbowych oraz nadzór techniczny i wykonywanie lub zlecanie wykonania niezbędnych napraw oraz przeglądów samochodu, przyczep, kosiarek i innych maszyn będących własnością OSiR;
e) Realizacja wszelkich prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach oraz współpraca z podmiotami i osobami współorganizującymi imprezę;
f) Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach;
g) Wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na podstawie odrębnych poleceń dyrektora OSiR.

4. Wymagania niezbędne:
a) Obywatelstwo polskie;
b) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
c) Zdolności manualno-rzemieślnicze;
d) Posiadane prawo jazdy kat. B;
e) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Wymagania dodatkowe:
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.

6. Predyspozycje osobowościowe:
dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, komunikatywność, zdolności organizacyjne.

7. Wymagane dokumenty:
1) Potwierdzone własnoręcznym podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
2) kserokopia dokumentu tożsamości;
3) kserokopia prawa jazdy;
4) CV;
5) List motywacyjny;
6) własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
• „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.”
• „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych i cieszę się nieposzlakowaną opinią publiczną.”
• „Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na stanowisku PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR określonej w ofercie naboru nr OSiR 01/2016.”
Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

Termin składania ofert: do 21.10.2016, do godz. 13.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „nabór dot. oferty: OSiR 02/2016”.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:
I etap – kwalifikacja formalna
złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla
kandydata na wskazane stanowisko pracy.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji ze sprawdzeniem umiejętności praktycznych
o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, których kserokopie złożyły w aplikacji.
Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w oparciu o ich wyniki, komisja wybierze kandydata na
wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osir.pobiedziska.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

Termin publikacji ogłoszenia: od 10.10.2016

Artur Krysztofiak
/ – /
dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pobiedziskach

Opublikowano:
10 października 2016, 10:19:47
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: