Pobiedziska, 01.03.2019r.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

specjalista ds. obsługi obiektu turystycznego

Nr oferty: OSiR 02/2019

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

Różana 4a

62-010 Pobiedziska

 

 1. Nazwa stanowiska pracy:

specjalista ds. obsługi obiektu turystycznego

stanowisko pracy w wymiarze pełen etat

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • obsługa klientów indywidualnych i grupowych, aktywne pozyskiwanie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
 • przewodnictwo turystyczne oraz organizacja żywych lekcji historii
 • prowadzenie punktu informacji turystycznej skierowanego na promocję turystyczną Gminy Pobiedziska
 • przygotowywanie ofert turystycznych dopasowanych do potrzeb Klientów i realizowanie sprzedaży
 • obsługa kasy fiskalnej
 • przygotowywanie ofert handlowych i cenników oraz prowadzenie dokumentacji handlowej, wystawianie faktur sprzedażowych
 • kreowanie dobrego wizerunku obiektu turystycznego
 • przygotowanie i koordynowanie przedsięwzięć o charakterze turystycznym i rekreacyjnym w oparciu o obiekt turystyczny, organizowanie eventów, wystaw, konferencji i konkursów,
 • realizacja wszelkich prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach oraz współpraca z podmiotami i osobami współorganizującymi imprezę,
 • zgłaszanie obiektu turystycznego do organizowanych konkursów,
 • aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych i ich rozliczanie
 • analiza rynku i branży turystyki (rekreacyjnej, studyjnej, biznesowej) w kontekście rozwoju oferty obiektu turystycznego
 • aktywne poszukiwanie nowych dostawców usług oraz producentów materiałów promocyjnych i souvenirów do sprzedaży w obiekcie
 • redagowanie dokumentów i przygotowywanie sprawozdań
 • przygotowywanie publikacji tematycznych własnych oraz współpraca przy redagowaniu zewnętrznych wydawnictw o tematyce turystycznej dotyczących Gminy Pobiedziska, współpraca z agencjami reklamowymi, drukarniami
 • udział w targach promocyjnych i innych promocyjnych eventach wystawienniczych
 • współpraca z Punktami Informacji Turystycznej oraz z instytucjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami z branży turystycznej
 • współpraca z mediami oraz przygotowywanie materiałów prasowych
 • współpraca z lokalnymi i regionalną organizacją turystyczną oraz klastrem turystycznym
 • nadzór nad stanem obiektu i ekspozycji oraz elementami małej architektury, zgłaszanie potrzeb i usterek oraz zlecanie napraw i konserwacji
 • dbanie o czystość i higienę oraz estetyczny wygląd obiektu poprzez wykonywanie podstawowych prac porządkowych i konserwacyjnych
 • obsługa monitoringu oraz zgłaszanie niedozwolonych zachowań pracownikom ochrony lub Policji,
 • zabezpieczanie obiektu i ekspozycji przed kradzieżą i zniszczeniami,
 • wykonywanie okresowej inwentaryzacji mienia OSiR,
 • stała aktualizacja i rozwijanie zawartości merytorycznej strony internetowej oraz prowadzenie stron i profili obiektu na portalach społecznościowych
 • współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w szczególności:
  • pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności innego pracownika,
  • stała współpraca z kadrową w zakresie realizacji miesięcznego grafiku pracy oraz przekazywania korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • stała współpraca z księgową w zakresie obiegu dokumentów księgowych, rozliczania się z dochodów z kasy fiskalnej zgodnie z obowiązującym zarządzeniem oraz merytoryczne opisywanie rachunków i faktur,
  • stała współpraca ze sprzątaczką/ogrodnikiem oraz konserwatorem w zakresie przeprowadzania koniecznych napraw i czynności konserwacyjnych.
 • wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na podstawie odrębnych poleceń dyrektora OSiR.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • Wykształcenie minimum średnie maturalne;
 • Posiadane prawo jazdy kat. B;
 • Biegła umiejętność obsługi komputera z oprogramowaniem pakietu Office;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nieposzlakowana opinia;

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji publicznej, ustawy o turystyce, organizacji imprez;
 • Doświadczenie w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych lub turystycznych;
 • Doświadczenie zdobyte w pracy społecznej (np. wolontariat, działalność w ZHP, ZHR, PTTK, klubach sportowych lub innych stowarzyszeniach);
 • Kwalifikacje przewodnika turystycznego, pilota obsługi ruchu turystycznego lub instruktora turystyki;
 • Znajomość języka obcego;
 • Ukończone kursy i szkolenia o tematyce zgodnej z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku;
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy;
 • Ukończony kurs kierownika lub wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 1. Predyspozycje osobowościowe:

dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, komunikatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres.

 

 1. Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • potwierdzone własnoręcznym podpisem kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 • kserokopia dokumentu tożsamości;
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.”
  „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
  „Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na stanowisku specjalista ds. obsługi obiektu turystycznego określonej w ofercie naboru nr OSiR 01/2019.”

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

         Termin składania ofert: do 14.03.2019 roku, do godz. 12.00

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „nabór dot. oferty: OSiR 02/2019”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

 

I etap – kwalifikacja formalna

złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji

o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, których kserokopie złożyły w aplikacji.

 

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w oparciu o ich wyniki, komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osir.pobiedziska.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

 

 

Termin publikacji ogłoszenia: od  01.03.2019r.

 

Opublikowano:
1 marca 2019, 9:50:05
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: