Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR

Nr oferty: OSiR 01/2016

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

               Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a; 62-010 Pobiedziska

 1. Nazwa stanowiska pracy:

PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– Utrzymywanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej wszystkich obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach poprzez:

 • nadzór nad sprawnością urządzeń sportowych i rekreacyjnych, ich konserwację, zgłaszanie potrzeb i usterek oraz wykonywanie napraw,
 • dbanie o czystość i higienę oraz estetyczny wygląd obiektów sportowo-rekreacyjnych poprzez wykonywanie prac porządkowych i konserwacyjnych,
 • pielęgnacja zieleni,
 • utrzymanie murawy boisk piłkarskich w należytej jakości,
 • przygotowanie obiektów do rozgrywek sportowych zgodnie z zaleceniami organizatora rozgrywek,
 • zgłaszanie niedozwolonych zachowań pracownikom ochrony lub Policji,
 • zabezpieczanie obiektów i inwentarza OSiR przed kradzieżą i zniszczeniami,
 • wykonywanie okresowej inwentaryzacji mienia OSiR,
 • nadzór i współpraca przy realizacji terminowych przeglądów technicznych,
 • współpraca z firmami i osobami realizującymi usługi na obiektach OSiR.

– Realizacja remontów oraz budowa urządzeń na terenie obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach;

– Prawidłowa obsługa osób korzystających z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach poprzez:

 • nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników obiektów oraz przestrzeganiem obowiązujących regulaminów, wytycznych, zarządzeń i przepisów prawa, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 • wydawanie sprzętu sportowego oraz czuwanie nad jego prawidłowym użytkowaniem,
 • utrzymywanie pozytywnych relacji z użytkownikami obiektów;

– Użytkowanie do celów służbowych oraz nadzór techniczny i wykonywanie lub zlecanie wykonania niezbędnych napraw oraz przeglądów samochodu, przyczep, kosiarek i innych maszyn będących własnością OSiR;

– Realizacja wszelkich prac związanych z przygotowaniem i organizacją imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach oraz współpraca z podmiotami i osobami współorganizującymi imprezę;

– Współpraca ze wszystkimi pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach;

– Wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na podstawie odrębnych poleceń dyrektora OSiR.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 • Zdolności manualno-rzemieślnicze;
 • Posiadane prawo jazdy kat. B;
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Gotowość do podjęcia zatrudnienia od dnia 03.10.2016.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku.
 1. Predyspozycje osobowościowe:

dyspozycyjność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność,  kultura osobista, komunikatywność, zdolności organizacyjne.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Potwierdzone własnoręcznym podpisem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie;
 • kserokopia dokumentu tożsamości;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • CV;
 • List motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.”
 • „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych i cieszę się nieposzlakowaną opinią publiczną.”
 • „Oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach na stanowisku PRACOWNIK ZAPLECZA SPORTOWEGO – KONSERWATOR  określonej w ofercie naboru nr OSiR 01/2016.”

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

Termin składania ofert: do 30.08.2016, do godz. 14.00

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem: „nabór dot. oferty: OSiR 01/2016”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

 

 Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

I etap – kwalifikacja formalna

złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji ze sprawdzeniem umiejętności praktycznych

o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, których kserokopie złożyły w aplikacji.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych, w oparciu o ich wyniki, komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.osir.pobiedziska.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej OSiR  przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach.

 

Termin publikacji ogłoszenia: od  16.08.2016

 

 

Artur Krysztofiak

/ /

dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Pobiedziskach

OGLOSZENIE-KONSERWATOR (plik pdf)

Opublikowano:
16 sierpnia 2016, 11:38:34
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: