ZAPYTANIE OFERTOWE    

Zgodnie z art. 4.8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem o wycenę wykonania zadania: „Remont pomieszczeń budynku zaplecza Hali Sportowej w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a”  

 1. Zamawiający:

GMINA POBIEDZISKA,

Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Różana 4a, 62-010 Pobiedziska

tel. 501 379 815

 

 1. Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń budynku zaplecza Hali Sportowej w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a.

2.1.  Zakres prac:

 1. zaadaptowanie pomieszczenia o powierzchni 29,2m2, na potrzebę stworzenia pomieszczenia szatni męskiej i 2 pomieszczeń prysznicowych
 2. zaadaptowanie istniejącego magazynu o powierzchni 3,27m2 na potrzebę stworzenia nowej toalety
 3. remont istniejącej toalety na potrzebę stworzenia nowej toalety o powierzchni 5,40 m2 dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
 4. remont korytarza o łącznej powierzchni 75,5 m2 z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
 5. montaż w korytarzu 2 wewnętrznych hydrantów w przeciwległych końcach korytarza
 6. zaadaptowanie dwóch istniejących starych pomieszczeń szatniowych o powierzchni: szatnia nr 1 – 33,64m2, szatnia nr 2 – 28,84m2 na potrzebę wykonania jednego pomieszczenia siłowni bez węzła sanitarnego.

2.2.     Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.

2.3.     Kolorystykę wszelkich materiałów wykończeniowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

2.4.     Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonanych prac Wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

2.5.     Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom dla obiektów użyteczności publicznej.

2.6.     Wykonawca winien, na własną odpowiedzialność, oszacować koszty i ryzyko oraz uzyskać wszelkie dane jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Termin wykonania:

Termin wykonania zamówienia ustala się na: 17.12.2018r.

Terminem zakończenia realizacji zamówienia jest data pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

 

 1. Warunki:
 • Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobą (koordynatorem) posiadającą doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, to znaczy: doświadczenie w robotach budowlanych wykonywanych w budynkach użyteczności publicznej.
 • Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę cenową na wykonanie prac opisanych w pkt.2.1. zapytania ofertowego.

 

 1. Kryterium Wyboru Wykonawcy:
 • Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium najniższej ceny. Dokonanie oceny ofert nastąpi poprzez punktowanie w/w kryterium w skali 0-100 punktów wg następującej formuły:

gdzie:

Cn – najniższa cena oferty brutto

Cof.b.– cena brutto oferty badanej

100 – wskaźnik stały

 • Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o tej samej cenie, przez co nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający bierze pod uwagę długość udzielonej gwarancji a w przypadku takich samych okresów gwarancji wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

6.1.     Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

b) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w punkcie 4,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2.     W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym przede wszystkim:

a) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

b) koszt wszelkich materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

6.3.     Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia nie może być krótsza, niż 36 miesięcy liczone od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 17.10.2018r., do godz. 12:00 wiadomością e-mail  na adres: artur.krysztofiak@osir.pobiedziska.pl

W tytule wiadomości należy wpisać „Oferta – remont budynku zaplecza hali”

Wiadomość e-mail z ofertą musi zawierać skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.

lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta – remont budynku zaplecza hali”.

 

 1. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 • Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Artur Krysztofiak – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.
 • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia pod nr tel. +48 661 138 953
 • Wizja lokalna możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 po wcześniejszym umówieniu się.

 

 1. Zamawiający informuje, iż:
 • Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty złożenia oferty;
 • Prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza wyznaczonej w złotych równowartości 30.000 EURO;
 • Postępowanie nie jest przetargiem, ani aukcją w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przepisów prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących;
 • Postępowanie może zostać zakończone (przerwane) w każdym czasie bez podania przyczyny;
 • Od rozstrzygnięć zamawiającego nie przysługują  jakiekolwiek środki ochrony prawa;
 • W związku z rozstrzygnięciami i decyzjami Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek prawo dochodzenia roszczeń względem Zamawiającego.

 

Załączniki

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. wzór umowy
 3. FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

 

 

 

 

 

# Data Autor Strona Akcja
87 2018-10-13 08:52:54 Artur Krysztofiak Remont pomieszczeń budynku zaplecza Hali Sportowej w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a Publikacja
89 2018-10-13 08:53:14 Artur Krysztofiak Remont pomieszczeń budynku zaplecza Hali Sportowej w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a Aktualizacja
Opublikowano:
13 października 2018, 8:52:54
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: