Zapytanie zostaje unieważnione. Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Pobiedziska, dnia 13.07.2017 r.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pt: „Zaprojektuj
i wybuduj oświetlenie płyty głównej i płyty bocznej Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach”.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach

Różana 4a

62-010 Pobiedziska

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

art. 4. pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmować będzie wykonanie projektu technicznego oraz budowę oświetlenia płyty głównej i płyty bocznej Stadionu Miejskiego w Pobiedziskach wraz z niezbędnymi dokumentami tj. wymaganymi uzgodnieniami, warunkami przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektrycznej, inwentaryzacją powykonawczą.

 1. Przewidywany termin realizacji zamówienia:

do 90 dni od daty podpisania umowy.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:

 • Potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia będzie wykazanie się przez wykonawcę zrealizowaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót polegających na wykonaniu co najmniej 1 zamówienia tożsamego z przedmiotem zamówienia,
 • Potwierdzeniem dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie wykazanie się przez Wykonawcę dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikację zawodowe i wykształcenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj:
  • Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami winna posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych,
  • Osoba przewidziana do prac projektowych winna posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych;
 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia oferty:
  • Ofertę należy przesłać w formie podpisanego i zeskanowanego formularza stanowiącego załącznik do przedmiotowego zapytania w terminie do dnia 02.07.2017 r. do godz. 12:00 na adres e-mailowy: osir@osir.pobiedziska.pl, tytuł przesyłanej wiadomości: „Zapytanie ofertowe: oświetlenie Stadionu Miejskiego”;
  • Do oferty należy załączyć skany niżej wymienionych dokumentów:
   • Wykaz robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w raz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania,
   • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
   • Opis wykonania przedmiotu zamówienia:
    • Lista opraw sportowych
    • Ilość słupów oświetleniowych i ich specyfikacja
     Słupy nie mogą być niższe, niż 12m
    • Wartości lux oświetlenia boiska – scena zewnętrzna / siatka obliczeniowa (PA) / izolinie (E, prostopadle)
     Nie mogą wystąpić wartości niższe, niż 80 lux
    • Kosztorys
    • Możliwy podział realizacji zadania na 2 lub 3 etapy wraz z kosztorysem poszczególnych etapów
 1. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej:

Na kryterium oceny ofert składa się:

 • Cena oferty: 70%
 • Lista opraw i uzyskane wartości lux: 20%
 • Okres gwarancji: 10%

Ocena punktowa kryterium „cena oferty” dokonana zostanie zgodnie z poniższą formułą:

C = C min / Cof  x  100pkt  x  70%

C – oznacza liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie w zakresie kryterium „cena oferty”,

C min – oznacza najniższa cenę brutto spośród wszystkich złożonych ofert,

C of – oznacza cenę brutto ocenianej oferty;

 

Ocena punktowa kryterium „Lista opraw i uzyskane wartości lux” dokonana zostanie zgodnie z poniższa formułą”

S = Sof  x  20%

S – oznacza liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie w zakresie kryterium „Lista opraw i uzyskane wartości lux”,

S of – oznacza liczbę punktów od 0 do 100 przyznaną przez komisję oceniającą na podstawie zawartych w ofercie informacji o: liście opraw, ilości słupów oświetleniowych i ich specyfikacji oraz wartości lux oświetlenia boiska;

 

Ocena punktowa kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie zgodnie z poniższa formułą”

G = Gof / Gmax  x  100pkt  x 10%

G – oznacza liczbę punktów przyznaną ocenianej ofercie w zakresie kryterium „okres gwarancji”,

G of – oznacza okres gwarancji zaoferowany w ocenianej (w miesiącach),

G max – oznacza maksymalny, najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert;

 

Uwaga:

 • Przy punktacji ofert w zakresie kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęte, że gwarancjom powyżej 60 miesięcy będzie przyznana ilość punktów odpowiadająca gwarancji za okres 60 miesięcy,
 • Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego przy realizacji przedmiotowego zamówienia wynosi 36 miesięcy;

Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów uzyskaną zgodnie z podanymi powyżej zasadami.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej (osobno na projekt lub wykonanie oświetlenia)
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Postępowanie nie jest przetargiem ani aukcją w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Od decyzji Zamawiającego nie przysługują jakiekolwiek środki ochrony prawnej.
 • Postępowanie w może zostać przerwane (zakończone) bądź odwołane, w każdym momencie bez przyczyny decyzją Zamawiającego,
 • W związku z decyzjami Zamawiającego w postępowaniu, w tym przerwaniem (zakończeniem bądź odwołaniem postępowania), Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.
Opublikowano:
13 lipca 2017, 14:29:28
Opublikowany przez:
Kategoria:
Tagi: